Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA I PARTNERÓW

KRONIKA

* * *

Upominki dla kaliningradzkich dzieci. W dniu 17 stycznia odbyło się w "Domu Przyjaźni" w Warszawie uroczyste przekazanie przedstawicielowi obwodowego Towarzystwa Rosja-Polska upominków i prezentów dla dzieci szkoły-internatu nr 3 dla sierot i dzieci pozostających bez opieki rodziców w Kaliningradzie. Były to słodycze, przybory szkolne, zabawki, odzież, zebrane przez oddziały wojewódzkie SWP-W od ofiarnych sponsorów -zaprzyjaźnionych firm i prywatnych darczyńców.
W dniu 21 lutego do Zarządu Krajowego SWP-W przyszło pismo z Kaliningradu, w którym dyrekcja szkoły - internatu nr 3, nauczyciele i uczniowie serdecznie dziękują za nadesłane dary. Sprawiliście nam - piszą - ogromną radość. Zapraszamy, odwiedźcie naszą szkolę.
Te serdeczne dziecięce podziękowania z przyjemnością przekazujemy wszystkim koleżankom i kolegom z oddziałów wojewódzkich SWP-W oraz darczyńcom, którzy kalinigradzkim dzieciom sprawili radość.

* * *

Eliminacje Okręgowe XXXIII OJR. W drugiej połowie stycznia w 18 okręgach odbyły się eliminacje okręgowe XXXIII Olimpiady Języka Rosyjskiego, do których przystąpiło niespełna tysiąc uczniów szkół średnich. Zaprezentowali oni dobry poziom znajomości języka i literatury rosyjskiej. Do krajowych eliminacji zakwalifikowano 114 uczniów, którzy uzyskali minimum 84 punkty na 100 możliwych.
Krajowe eliminacje i finał XXXIII Olimpiady Języka Rosyjskiego odbędą się w dniach 20-21 kwietnia 2002 r. w "Domu Przyjaźni" w Warszawie.

* * *

Białoruscy dyplomaci w Łodzi. W dniu 4 lutego Ambasador Białorusi Mikołaj Kreczko i radca handlowy Seergij Szyłowicz odwiedzili Łódź. Towarzyszył im prezes ZK SWP-W Stefan Nawrot.
Białoruscy dyplomaci w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim SWP-W i Stowarzyszenia Polska-Białoruś spotkali się z prezesami Zbigniewem Antoszewskim i Barbarą Twardosz oraz innymi członkami kierownictwa. Odbyli także spotkanie z Marszałkiem Województwa Łódzkiego Mieczysławem Teodorczykiem i Prezydentem m. Łodzi dr. Krzysztofem Panasem, z biznesmenami w Izbie Gospodarczej oraz z kierownictwem Spółki "Polski Dom Handlowy" na czele z Józefem Niewiadomskim. Wszystkie spotkania i rozmowy były poświęcone polsko-białoruskiej współpracy gospodarczej i kulturalnej.

* * *

Uralscy biznesmeni ze Swierdłowska, na czele z wiceprzewodniczącym Uralskiej Izby Gospodarczej Olegiem Matuszkinem, przebywali w Polsce 4-6 lutego br. W grupie byli prezesi, dyrektorzy i przedstawiciele kierownictw firm produkcyjnych i handlowych, zainteresowanych wymianą gospodarczą z Polską. W pierwszym dniu wizyty spotkali się w Biurze Przedstawicielstwa Handlowego Rosji z dużą grupa polskich biznesmenów, zaproszonych m.in. przez SWP-W.
Wiceprzewodniczący Uralskiej Izby Gospodarczej O. Matuszkin był też gościem kierownictw Stowarzyszeń Współpracy Polska-Wschód i Polska-Rosja. Interesowała go działalność obu organizacji na rzecz promocji polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej.

* * *

Spotkanie misji gospodarczej z obwodu Swierdłowskiego Federacji Rosyjskiej z przedsiębiorcami województwa śląskiego. Spotkanie odbyło się w siedzibie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód w Katowicach w dniu 12 lutego br.
W spotkaniu ze strony obwodu Swierdłowskiego wzięło udział czterech przedstawicieli uralskich przedsiębiorstw. Delegację przedstawił pełnomocnik ministra Anatolija Tlmoszenko, mgr inż. Ewgenij Kolesnikow, dyrektor Przedstawicielstwa Tjazhprom-export w Polsce,
1. Borowliew Sergiej Iwanowicz - dyrektor generalny Zakładu Sprzętu Spawalniczego "Iskra" z Nowoułkińska,
2. Czeriepanow Gleb Jurewicz - dyrektor techniczny Zakładu Doświadczalnego "Uralskaautomatyka",
3. Sorokin Nikołaj Aleksandrowicz - dyrektor handlowy Zakładu "Dipur"; produkuje ogniotrwałe materiały o szerokim zakresie,
4. Gubanow Dmitrij Jewgieniewicz - zastępca głównego konstruktora "Tiirbomotornyj Zawód"; produkuje turbiny.
Prezes ZOW M. Gustek podsumowując spotkanie stwierdził, że obwód swierdłowski jest obwodem daleko po-łożonym, ale bogatym i trzeba chociażby małymi krokami wejść na tamten rynek.
Podczas dyskusji na spotkaniu po-stawiono wniosek, aby firmy polskie i z obwodu swierdłowskiego składały swoje oferty w Stowarzyszeniu Współ-pracy Polska-Wschód w Katowicach i dążyć do powstania w Katowicach Przedstawicielstwa Handlowego Śląsk-Obwód Swierdłowski. To na pewno poważnie ułatwiłoby współpracę handlową między Śląskiem a obwodem swierdłowskim.

* * *

Wizyty w "Domu Przyjaźni". W lutym kierownictwa SWP-W i Stów. Polska-Rosja gościły m.in.:
- dwuosobową delegację weteranów n wojny światowej z Kaliningradu (12 lutego). W spotkaniu wziął udział także przewodniczący Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, płk Roman Orłowski;
- przewodniczącego Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Emila Legowicza, z którym rozmowę odbyli prezes SWP-W, Stefan Nawrót, wiceprezes, poseł na Sejm RP, Tadeusz Samborski i dyrektor generalny Janusz Witak (19 lutego);
- nowo mianowany ambasador Republiki Mołdawii w Polsce, Eugen Carpov, który był gościem kierownictwa SWP-W i Stowarzyszenia Polska-Mołdawia (l marca);
- wicekonsul Federacji Rosyjskiej w Warszawie, Oleg Gagawiał, który przedstawił kierownictwu SWP-W i Stów. Polska-Rosja najważniejsze sprawy związane z ruchem granicznym, m. in. problem wiz.

* * *

"Polska przed członkostwem w Unii Europejskiej" to temat spotkania dyskusyjnego, zorganizowanego w "Domu Przyjaźni" w Warszawie (12 lutego) przez Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Klub Polskiej Racji Stanu, Klub Przyjaciół "Kontakt" i Klub Absolwentów Uczelni Zagranicznych. Dr Bogdan Góralczyk, szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Zagranicznych, dokonał wprowadzenia do dyskusji oraz odpowiedział na liczne pytania uczestników spotkania.

* * *

Prezydium Zarządu Krajowego SWP-W obradowało w dniu 13 lutego. Jego członkowie zapoznali się i po dyskusji zatwierdzili plany działania komisji środowiskowych i problemowych Zarządu Krajowego oraz zapoznali się z rezultatami przekazywania do poszczególnych ogniw Stowarzyszenia Uchwały i postanowień XVI Kongresu Stowarzyszenia Współ-pracy Polska-Wschód oraz ich realizacji w codziennej działalności statutowej.

* * *

Święto - Dzień Niepodległości Państwa Litewskiego. Przed 84 laty w dniu 16 lutego 1918 r. Litwa odzyskała niepodległość. Od tej pory dzień ten jest obchodzony na Litwie jako święto narodowe.
Z okazji Święta-Dnia Niepodległości Litwy Zarząd Główny Stowarzyszenia Polska-Litwa zorganizował (14 lutego) uroczyste spotkanie przyjaciół Litwy. Spotkanie było dla aktywistów i sympatyków Stowarzyszenia okazją do rozmowy o dorobku Litwy i współpracy polsko-litewskiej w minionym 10-leciu od ponownego odzyskania przez nią niepodległości i na-wiązania stosunków dyplomatycznych z Polską.
Honorowym gościem uroczystości był ambasador Republiki Litewskiej w Polsce, pan Darius Degutis, któremu towarzyszyli pracownicy Ambasady.

* * *

Dzień Obrońcy Ojczyzny. W Rosji w dniu 22 lutego uroczyście obchodzono Dzień Obrońcy Ojczyzny. Z tej okazji odbyło się w Warszawie uroczyste przyjęcie w Ambasadzie Federacji Rosyjskiej, w którym uczestniczyli członkowie kierownictw SWP-W i Stowarzyszenia Ralska-Rosja.
Aktywiści obu stowarzyszeń oraz weterani n wojny światowej złożyli kwiaty i wiązanki kwiatów na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Warszawie. Podobne uroczystości odbyły się również w niektórych województwach, np. w Opolskiem.

* * *

84 rocznica niepodległości Estonii. W dniu 24 lutego 1918 r. Estonia po wiekach niewoli pod trzema zaborcami odzyskała niepodległość. Z okazji do-rocznego Święta Niepodległości wiele kół i aktywistów Stowarzyszenia Polska-Estonia, a także Zarząd Główny przesłało na ręce ambasadora Estonii w Polsce, pana Aivo Orav listy gratulacyjne i życzenia. List gratulacyjny Zarząd Główny SP-E prze-słał również do przewodniczącego Towarzystwa Estonia-Polska w Tallinie, pana Enn Liimets.
W Ambasadzie Estonii w Warszawie odbyło się w dniu Święta Nie-podległości uroczyste spotkanie Estończyków mieszkających w Polsce i polskich przyjaciół Estonii. Stowarzyszenie Polska-Estonia reprezentowali na tym spotkaniu przewodniczący Zarządu Głównego SP-E, Mieczysław Maciejak, wiceprzewodniczący ZG, Lech Ciarkowski oraz kil-koro aktywistów Koła Miejskiego SP-E w Gdyni.
Miłym akcentem było wręczenie przez ambasadora Estonii, pana Aivo Orav estońskiego Orderu Maarjamaa Rist przewodniczącemu Stowarzyszenia Polska-Estonia, Mieczysławowi Maciejakowi, przyznanego przez Prezydenta Republiki Estońskiej, pana Arnolda Ruiitela w dniu 4 lutego 2002 r.
Jest w tym miłym fakcie wręczenia mi wysokiego odznaczenia państwowego Estonii ogromna moja osobista satysfakcja, ale może nade wszystko satysfakcja i wyróżnienie dla. całego Stowarzyszenia, a zwłaszcza setek jego aktywistów, którzy na co dzień dobrze służą polsko-estońskiemu zbliżeniu - po-wiedział przewodniczący Mieczysław Maciejak w słowach podziękowania za odznaczenie.

* * *

Wizyta rosyjskich parlamentarzystów. W dniu 25 lutego czterej parlamentarzyści z Komisji Zagranicznej Dumy Państwowej: przewodniczący Komisji i zarazem delegacji, Dmitrij Rogozin oraz członkowie: gen. Wadim Orłów, kosmonauta Witalij Sewastianow i Aleksander Kuzniecow spotkali się w "Domu Przyjaźni" w Warszawie z aktywem kierowniczym Stowarzyszeń Współpracy Polska-Wschód i Polska-Rosja. Interesowali się działalnością obu stowarzyszeń, opiniami członków i działaczy stowarzyszeń o problemach związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz działaniami na rzecz promocji polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej.
Podczas spotkania padła, wprawdzie luźna, propozycja organizowania do Rosji, jak niegdyś "Pociągów Przyjaźni" - tyle że wyłącznie dla biznesmenów. Może rzeczywiście warto ja rozważyć.
Przewodniczący D. Rogozin riposto-wał: nie szukajcie partnerów w Moskwie, bo tam biurokracja, lecz szukajcie wprost w terenie. Bo w terenie są zainteresowani pokazać swoim wyborcom, co w Polsce można kupić i stąd sprowadzić.
Rosyjscy deputowani odbyli w Warszawie liczne inne spotkania, m.in. z prof. Tadeuszem Iwińskim, ministrem w Kancelarii Premiera RP, ministrem spraw Zagranicznych Włodzimierzem Cimoszewiczem, z klubami parlamentarnymi SLD i Platformy Obywatelskiej, z marszałkami Sejmu i Senatu Markiem Borowskim i prof. Longinem Pastusiakiem, kierownictwem MON i byli na posiedzeniu Komisji ds. Zagranicznych Sejmu RP.

* * *

"Stan obecny i perspektywy rozwoju stosunków dwustronnych" to temat konferencji zorganizowanej 4 marca przez Stowarzyszenia: Współ-pracy Polska-Wschód, Polska-Białoruś, Białoruskie Towarzystwo Współpracy i Łączności Kulturalnej z Zagranicą, Białoruś-Polska oraz Ambasadę Republiki Białoruś w Warszawie z okazji 10-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Białorusią.
W gronie parlamentarzystów obu krajów, polityków, naukowców, przedstawicieli władz administracyjnych regionów przygranicznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych dyskutowano nad kształtowaniem dobro-sąsiedzkich i partnerskich stosunków polsko-białoruskich, zwłaszcza w kulturze, nauce, gospodarce. Do zagadnień poruszonych na konferencji i przyjętego przez jej uczestników stanowiska szczegółowiej powrócimy w majowym numerze "NK".

* * *

Jubileusz Walentyny Tiereszkowej. W dniu 6 marca prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Stefan Nawrót wystosował do Przewodniczącej Rosyjskiego Centrum Międzynarodowej Współpracy Naukowej i Kulturalnej przy Rządzie Federacji Rosyjskiej, Walentyny Tiereszkowej z okazji jej 65 urodzin.
Pragnę wyrazić - czytamy w liście -ogromny szacunek i sympatię w dniu Jej pięknego Jubileuszu - 65 urodzin. Proszę przyjąć z tej okazji najlepsze gratulacje i życzenia od nas wszystkich, przyjaciół i sympatyków ze Stowarzyszeń "Współpracy Polska-Wschód" i "Polska-Rosja" oraz brat-nich stowarzyszeń działających w "Domu Przyjaźni" w Warszawie.

* * *

Spotkanie nauczycieli z konsulem. W Śląskim Oddziale Wojewódzkim SWP-W odbyło się spotkanie nauczycieli języka rosyjskiego woj. śląskiego z ministrem pełnomocnym, konsulem generalnym Federacji Rosyjskiej w Krakowie, Leonidem Rodionowem. Konsul mówił o problemach współczesnej Rosji oraz odpowiedział na liczne pytania dotyczące m.in. współpracy polskorosyjskiej, zwłaszcza w sferze kultury, oświaty i nauki.
Podczas spotkania wręczono listy gratulacyjne i nagrody ufundowane przez Oddział tym nauczycielom, których uczniowie zajęli wysokie lokaty w eliminacjach Olimpiady i Konkursu Języka Rosyjskiego w roku szkolnym 2001/002.

* * *

Kontakty gospodarcze z Gruzją. Opolski Oddział Wojewódzki SWP-W, w porozumieniu z gruzińską firmą "Georgia Ltd" w Tbilisi, uruchomił - próbnie na miesiąc - funkcjonowanie stałego przedstawiciela jako do-radcy i przewodnika podczas pobytu w Gruzji osób lub grup zainteresowanych kontaktami z tym krajem. Oddział udziela szczegółowych informacji na temat współpracy z Gruzją i możliwości wyjazdu do tego kraju.

* * *

Spotkanie noworoczne studentów ze Wschodu zorganizowały wspólnie Śląski Oddział Wojewódzki SWP-W oraz Górnośląski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Boiska" w Katowicach. Uczestniczyli studenci z Ukrainy, Uzbekistanu i Kazachstanu, studiujący w Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz filologię polską, politologię i języki wschodniosłowiańskie na Uniwersytecie śląskim.
Prezes Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Stefan Gajda i w imieniu prezesa Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego SWP-W, Mariana Gustka kierownik biura Od-działu, Alicja Wróbel wręczyli studentom upominki, a najbardziej potrzebującym (którzy nie otrzymują stypendiów) wręczono jednorazowe stypendium.

* * *

Współpraca szkół. Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 4 w Bydgoszczy odwiedziło w końcu lutego trzech dyrektorów szkół z Kaliningradu: liceum, szkoły gastronomicznej i fryzjerskiej. Przyjechali omówić szczegóły współ-pracy, zasady i terminy wakacyjnej wymiany młodzieży oraz organizację w maju finału międzynarodowego konkursu sprzedawców dla uczniów z Bydgoszczy i Kaliningradu.
Mieczysław Zamiar, nauczyciel języka rosyjskiego w bydgoskiej zawodówce, przed laty sekretarz naukowy okręgowych eliminacji Olimpiady Języka Rosyjskiego, ma nadzieję, że będzie to owocna współpraca, dobrze służąca kontaktom uczniów. Bydgoski Oddział Wojewódzki SWP-W czyn-nie wspomaga współpracujące ze sobą szkoły.
Oprac. MICHAŁ MIECZKOWSKI
* * *

Archiwum
KURSY PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINÓW CERTYFIKACYJNYCH
JĘZYK ROSYJSKI NA CO DZIEŃ
poziom progowy dla średnio zaawansowanych
cena kursu 740,- zł

JĘZYK ROSYJSKI W BIZNESIE BIZNES I KOMERCJA
poziom średni - cen kursu 800,- zł

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu - w soboty - 4 godz. lekcyjne - "DOM PRZY JAŹNI" w Warszawie ul. Marszałkowska 115 - wejście za hotelem Saskim od Placu Bankowego

Sesja egzaminacyjna prowadzona jest wg programów certyfikacyjnych i odbywa się dwa razy w roku:
- początek lutego,
- druga połowa czerwca

ZAPISY ORAZ INFORMACJE
ODDZIAŁ MAZOWIECKI
STOWARZYSZENIA WSPÓŁPRACY POLSKA-WSCHÓD, Warszawa, ul. Marszałkowska 115,
pok. 334 - 3 piętro, w godz. 10.00-15.00
tel. 826-95-97

Strona Główna, Nasze cele, Nasz program, Władze, Oddziały wojewódzkie, Komisje, Partnerzy, Wydawnictwa, Centrum Promocji, Biuro Turystyki "Kalinka", Olimpiada i Konkursy, Koło Studentów